Vizija – veikli, solidari, besimokanti bendruomenė, susitelkusi nuolatiniams pažangos siekiams.


Misija – Teikti ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, padėti šeimai rūpintis vaiku. Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas kurti sąlygas, padedančias vaikui  tenkinti prigimtinius kultūros, taip pat ir etninės,  socialinius, pažintinius poreikius, sudarančius prielaidas sėkmingam tolesniam ugdymuisi mokykloje.


Vertybės:

  • Pagarba ir meilė vaikui, jo pastangų ir savasties pripažinimas
  • Atvirumas pokyčiams ir siekis tobulėti
  • Visų bendruomenės narių partnerystė ir socialinis jautrumas

Lopšelio-darželio filosofija:

  • „Viskas mūsų rankose, todėl jų negalima nuleisti“ (C.Chanel)
  • „Tai kas pasiekta netrukdo siekti toliau“ (D. Kleinas)

 

Lopšelio-darželio veiklos strateginiai tikslai 2015-2019 metams:

  • Skatinti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę.
  • Sudaryti vaikams palankias galimybes išsiskleisti individualiems gebėjimams ir realizuoti specialiuosius poreikius.
  • Tobulinti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą įstaigos kultūrą.

Įstaigoje įgyvendinamos programos:

Papildomai priešmokyklinėse grupėse („Aitvariukai“ ir „Saulutės“)   įgyvendinama: