RUGSĖJO MĖNESIO DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.

Priemonės

Data

Atsakingi vykdytojai

1.
PASITARIMAS

Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimai (nuotoliniu būdu)

 Pasitarimo laikas tikslinamas
L. Petrauskienė
2.
PRIEŽIŪRA

Ugdomosios veiklos planavimo kokybė: „Žaidimo, kaip savarankiškos vaikų veiklos proceso sąlygų užtikrinimo“ grįžtamoji kontrolė.

2 -30 d.
S. Petrusevičienė
3. DIREKCIJOS

Grupių komplektavimo, darbuotojų paskirstymo aptarimas

2 d.
L. Petrauskienė,
S. Petrusevičienė
G. Nekrevičienė
4. VKĮDG

Atlikti visuminį įstaigos įsivertinimą, remiantis „Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika“

 19-30 d.  S. Petrusevičienė, darbo grupė

Atnaujinta 2022-08-31