GEGUŽĖS MĖNESIO DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.

Priemonės

Data

Atsakingi vykdytojai

1.
PASITARIMAS

Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimai (nuotoliniu būdu)

 Pasitarimo laikas tikslinamas
L. Petrauskienė
2.
PRIEŽIŪRA

Atlikti ugdymo netradicinėse aplinkose, edukacinėse erdvėse organizavimo savikontrolę

2 -13 d.
S. Petrusevičienė
 3. MOKYTOJŲ TARYBOS

  • „Žaidimo, kaip savarankiškos vaikų veiklos proceso,  sąlygų  užtikrinimas“ – pedagogų savikontrolės rezultatų apibendrinimas
  • Ugdymo netradicinėse aplinkose, edukacinėse erdvėse organizavimo savikontrolės rezultatų apibendrinimas
  • Ugdymo rezultatų aptarimas
24 d.  L. Petrauskienė
S. Petrusevičienė
4. DIREKCIJOS

Lopšelio-darželio darbo 2022 m. vasarą organizavimas

30 d. L. Petrauskienė

Atnaujinta 2022-05-02