GEGUŽĖS MĖNESIO DARBOTVARKĖ

Eil.

Nr.

Priemonės Data

 

Atsakingi vykdytojai
1. PASITARIMAS

Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimai (nuotoliniu būdu)

L. Petrauskienė
2. DIREKCIJOS POSĖDIS

Lopšelio-darželio darbo 2023 m. vasarą organizavimas

8 d. L. Petrauskienė
 3. PRIEŽIŪRA

Atlikti priešmokyklinio ugdymo mokytojos A. Buivydienės vertinimą, siekiant ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojo  kvalifikacinės kategorijos

 2-19 d.  S. Petrusevičienė
 4. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

1.1. Metodinės medžiagos rinkinio „Žaismė ir atradimai“ bei rekomendacijų pedagogams „Patirčių erdvės“ integravimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) procesą

1.2. Vaiko individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo, rezultatų analizavimo priežiūros rezultatų apibendrinimas

1.3. Veiklos vaikų sveikatos stiprinimui

(2021-03-25 M-1 grįžtamoji kontrolė)

 25 d.  S. Petrusevičienė

Atnaujinta 2023-05-03