KOVO MĖNESIO DARBOTVARKĖ

Eil.

Nr.

Priemonės

Data

Atsakingi vykdytojai

1.
PRIEŽIŪRA

Kokybiškas ir įvairus IKT naudojimas ugdymo(si) procese

1-26 d.
S. Petrusevičienė
2.
PASITARIMAS

Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pasitarimai (nuotoliniu būdu)

17, 24, 31 d.

14 val.

L. Petrauskienė
3.
DIREKCINIS POSĖDIS

Lauko erdvių pritaikymas, naujų edukacinių erdvių kūrimas vaikų patirtiniam ugdymui bei sveikatos stiprinimui.

18 d.

S. Petrusevičienė

R. Kiseliova

 4. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

1.1. Ugdomosios veiklos kokybė, STEAM įgyvendinimas ir IKT naudojimas ugdymo turiniui atskleisti.

1.2. Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo tobulinimo galimybės ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Vaikų sergamumo analizė ir priežastys.

 30 d. S. Petrusevičienė

V. Vaičiulienė

Atnaujinta 2021-03-01