Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašo tvirtinimo

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo pagal priešmokyklinio ugdymo programą tvarkos aprašas

Vaikų ugdymo organizavimo karantino ir ekstremalios situacijos sąlygomis tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas

Nuotolinio mokymo taisyklės

Pagalbos vaikui teikimo tvarka

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Tarnybinių komandiruočių organizavimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (Kelionės-lapas-automobilio 1 priedas)

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Pranešimas apie galimai patirtą smurtą ir/ar priekabiavimą_forma

Gautos paramos tvarkos aprašas

Darbuotojų etikos kodeksas

 

Atnaujinta 2023-03-13