Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo pagal priešmokyklinio ugdymo programą tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Mokyklų sąrašo tvirtinimo

Ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas

Nuotolinio mokymo taisyklės

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Pagalbos vaikui teikimo tvarka