Psichologinio smurto, mobingo darbo aplinkoje prevencija psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo pagal priešmokyklinio ugdymo programą tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Mokyklų sąrašo tvirtinimo

Vaikų ugdymo organizavimo karantino ir ekstremalios situacijos sąlygomis tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas

Nuotolinio mokymo taisyklės

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Pagalbos vaikui teikimo tvarka

Gautos paramos tvarkos aprašas

Darbuotojų etikos kodeksas

 

Atnaujinta 2021-12-17