Ugdymo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas

Nuotolinio mokymo taisyklės

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politika

Mokinių ir jų teisėtų atstovų (tėvų, globėjų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Pagalbos vaikui teikimo tvarka