LR Konstitucija

LR švietimo įstatymas

Vaiko teisių konvencija

LR viešųjų pirkimų įstatymas

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos (2015)

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti

IKIMOKYKLINIO UGDYMO FINANSAVIMAS IR APRŪPINIMAS

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Švietimo aprūpinimo standartai

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014)

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

SPECIALUSIS UGDYMAS(IS) IR ŠVIETIMO PAGALBA

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas