Įstaigos taryba:
Įstaigos tarybos pirmininkė – Rima Cirtautienė, auklėtoja.
Įstaigos tarybos sekretorė – Liudmila Tamošauskienė, auklėtoja.
Atstovai: Gintarė Budvytienė, auklėtojos padėjėja; Džiuljeta Šepikienė, sekretorė, kasininkė-apskaitininkė.
Tėvų atstovai: Diana Žiūrienė ir Daiva Stasaitienė.

Mokytojų taryba:
Mokytojų tarybos pirmininkė – Liudvika Norvilienė, direktorė.
Sekretorė – Lina Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Darbo taryba:
Darbo tarybos pirmininkė – Rima Cirtautienė, auklėtoja.
Nariai: Lina Duotienė, auklėtoja; Alina Daukšienė, auklėtoja.


Del vaiko gerovės komisijos sudarymo pakeitimo

Viešųju pirkimų komisija

 

Turto nurašymo komisija

 
 
 

Gautos paramos skirstymo komisija