Įstaigos taryba:
Įstaigos tarybos pirmininkė – Rima Cirtautienė, auklėtoja.
Įstaigos tarybos sekretorė – Liudmila Tamošauskienė, auklėtoja.
Atstovai: Gintarė Budvytienė, auklėtojos padėjėja; Džiuljeta Šepikienė, sekretorė, kasininkė-apskaitininkė.
Tėvų atstovai: Diana Žiūrienė ir Daiva Stasaitienė.
Mokytojų taryba:
Mokytojų tarybos pirmininkė – Liudvika Norvilienė, direktorė.
Sekretorė – Lina Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Darbo taryba:
Darbo tarybos pirmininkė – Rima Cirtautienė, auklėtoja.
Nariai: Lina Duotienė, auklėtoja; Alina Daukšienė, auklėtoja.

Vaiko gerovės komisija

Viešųju pirkimų komisija

Turto nurašymo komisija

Inventorizacijos komisija

Evakavimo komisija

Gautos paramos skirstymo komisija