Įstaigų sąrašas, teikiančių pagalbą asmenims, išgyvenantiems savižudybių krizę

 

Logopedo paslaugos

Logopedė Ona Meškienė
Pedagoginis darbo stažas – 26 metai.
Kvalifikacinė kategorija – metodininkė.
Darbo laikas:
Pirmadieni-ketvirtadienį
7.30-12.00 val.
15.00-17.00 val.
Logopedė įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.  Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paslaugos

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaida Vaičiulienė
Specialistės darbo stažas – 10 metų.
Darbo laikas:
Pirmadieni-ketvirtadienį
7.30-11.30 val.
12.00-16.00 val.
Penktadienį 7.30-13.30

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė teikia pagalbą sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais, teikia individualias konsultacijas Įstaigos bendruomenei, pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą, inicijuoja nelaimingų atsitikimų prevencijos priemones, organizuoja lėtinių neinfekcinių, užkrečiamųjų ligų prevenciją, prižiūri maitinimo organizavimą.

Psichologo paslaugos

Psichologė Rimantė Ignatjevienė
Psichologės darbo stažas – 13 metų.
Kvalifikacinė kategorija – psichologė.
Darbo laikas:
Pirmadienis 8.30-12.00, 12.30-16.00 val.
Antradienis 8.30-11.30, 15.00-17.00 val., dokumentacijos, priemonių rengimas, susirinkimai, posėdžiai (3 val.) 12.00-15.00 val.

Specialiojo pedagogo paslaugos

Specialioji pedagogė Edita Janušauskienė
Specialiosios pedagogės darbo stažas – 12 metų.
Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji specialioji pedagogė.
Darbo laikas:
Trečiadienis 7.30-10.30 val.
Ketvirtadienis 8.00-13.00, 13.30-17.00 val.
Penktadienis 15.00-17.00 val.

Specialusis pedagogas, gavęs tėvų (globėjų) sutikimą, atlieka pedagoginį ugdytinių įvertinimą įstaigoje, tvarko dokumentus vaikų vertinimui Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Jei vaikui nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai – konsultuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoges dėl darbo su vaiku, veda individualias ar pogrupines pratybas vaikams, kurie turi nustatytų dėmesio, atminties, emocijų/elgesio, įvairiapusių raidos, intelekto sutrikimų ar sulėtėjusią raidą. Taip pat konsultuoja tėvelius vaikų ugdymo klausimais, dalyvauja įstaigos VGK veikloje.