Įstaigų sąrašas, teikiančių pagalbą asmenims, išgyvenantiems savižudybių krizę

Kaip yra vertinama vaiko raida ir ką daryti toliau?

Logopedo paslaugos

Logopedė Ilona Puškorienė
Pedagoginis darbo stažas – 37 metai
Kvalifikacinė kategorija – metodininkė
Tel. (8 61) 019 908 el. p. i.puskoriene@gargzdusaulute.lt

 

Logopedė Simona Birienė
                                                                       Pedagoginis darbo stažas – 16 metų
                                                                       Kvalifikacinė kategorija – vyr. logopedė
                                                                       Tel. (8 46)  416 572 el. p. s.biriene@gargzdusaulute.lt

 

Darbo laikas:

Ilona Puškorienė:

Pirmadienis–Ketvirtadienis–Penktadienis   7.30–12.30 val.
Antradienis 14.30–18.00 val.
Trečiadienis 14.00–17.30 val.
Simona Birienė:
Pirmadienis–Ketvirtadienis–Penktadienis   8.00–12.30 val.
Antradienis 14.30–18.00 val.
Trečiadienis 8.00–13.00 val.

Logopedės įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.  Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.


Visuomenės sveikatos specialisto paslaugos

Klaipėdos r. visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistė Vaida Vaičiulienė
Specialistės darbo stažas – 12 metų. Tel. (8 65) 914 561,
el. p. v.vaiciuliene@visuomenessveikata.lt

 

Darbo laikas:
Pirmadieni-ketvirtadienį
7.30–11.30 val.
12.00–16.15 val.
Penktadienį
7.30–12.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.
Visuomenės sveikatos specialistė teikia pagalbą sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais, teikia individualias konsultacijas Įstaigos bendruomenei, pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą, inicijuoja nelaimingų atsitikimų prevencijos priemones, organizuoja lėtinių neinfekcinių, užkrečiamųjų ligų prevenciją, prižiūri maitinimo organizavimą.

 Psichologo paslaugos 

Klaipėdos r. PPT psichologė Aida Urbonavičienė
Psichologės darbo stažas – 3 metai
Kvalifikacinė kategorija – psichologas
Tel. (8 60) 105938, el. p. a.urbonaviciene@gargzdusaulute.lt

 

Darbo laikas:
Antradienis 8.00–14.30 val.
Trečiadienis 8.00–14.30 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Psichologė konsultuoja vaikus, tėvus, įstaigos mokytojus su vaikų gerove, elgesiu, emocijomis, ugdymusi, bendravimu susijusiais klausimais. Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Dirba su elgesio, emocijų, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais. Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus. Vykdo tėvų ir mokytojų psichologinį švietimą.


Specialiojo pedagogo paslaugos

Specialioji pedagogė Edita Janušauskienė
Specialiosios pedagogės darbo stažas – 15 metų.
Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji specialioji pedagogė.
Tel. (8 46) 416 572, el. p. e.janusauskiene@gargzdusaulute.lt

 

 

Darbo laikas:
Pirmadienis (kas antras) 7.00–13.30 val.
Antradienis 7.00–13.30, 15.00–17.00 val.
Pietų pertrauka 15.00–17.00 val.

Specialusis pedagogas, gavęs tėvų (globėjų) sutikimą, atlieka pedagoginį ugdytinių įvertinimą įstaigoje, tvarko dokumentus vaikų vertinimui Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Jei vaikui nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai – konsultuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoges dėl darbo su vaiku, veda individualias ar pogrupines pratybas vaikams, kurie turi nustatytų dėmesio, atminties, emocijų/elgesio, įvairiapusių raidos, intelekto sutrikimų ar sulėtėjusią raidą. Taip pat konsultuoja tėvelius vaikų ugdymo klausimais, dalyvauja įstaigos VGK veikloje.

Informacija atnaujinta 2023-01-05