TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Vadovaujanti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T11-113 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašu nuo 2022 m. gegužės 1 d. lopšelyje-darželyje „Saulutė“  nustatomas:

Mėnesio atlyginimo dydis už ugdymosi sąlygas:
 • vaikams ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 15 Eur;
 • vaikams ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą šis mokestis netaikomas.
Mėnesio atlyginimas už ugdymo(si) sąlygas mokamas kiekvieną mėnesį (neatsižvelgiant į tai, kiek dienų per mėnesį vaikas lankė Mokyklą)
Mėnesio atlyginimas už ugdymo(si) sąlygas nemokamas: 
 • Kai mokykla visą kalendorinį mėnesį nevykdo veiklos;
 • Vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio mėnesiais) kai, tėvams (globėjams rūpintojams) pateikus Mokyklai prašymą, visą kalendorinį mėnesį vaikas nelanko įstaigos.
Dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:
Lopšelio grupėje –2,85 Eur
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse – 3,40 Eur (Priešmokyklinio ugdymo programą lankantiems vaikams, kuriems maitinimas skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, atlyginimas už Maitinimo paslaugas mažinamas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatoma lėšų produktams vienai dienai įsigyti suma).
Atlyginimas už maitinimo paslaugas mokamas už lankytas dienas.
Apie neatvykimą į įstaigą tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo informuoti įstaigą vakare arba ryte iki 8.15 val.

Du kartus per metus (nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 5 d. ir nuo sausio 1 d. iki sausio 5 d.) tėvai turi teisę pasirinkti dienos maitinimo skaičių (pateikus prašymą, kokio maitinimo (pusryčių, pietų, vakarienės jie atsisako).

50% sumažinamas atlyginimas už maitinimo paslaugas, jeigu:

 • Vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų:
  • vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimą);
  • vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus teismo sprendimą dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios);
  • vaiko gimimo liudijime nenurodytas tėvas (pateikus gimimo liudijimo kopiją).
 • Šeima augina tris ar daugiau vaikų (pateikus pažymą apie šeimos sudėtį; pažymas iš mokymo įstaigų, kai šeimoje yra vyresnių nei 18 metų vaikų (pakartotinai pažymos iš mokymo įstaigų pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.).
 • Vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą (privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, kariūnų tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą).
 • Vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pateikus pažymą iš mokymo įstaigos, pažymos pakartotinai pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.).

100% sumažinamas atlyginimas už maitinimo paslaugas, jeigu:

 • Vadovaujantis mokyklos direktoriaus įsakymu, susidarius situacijai, dėl kurios negali būti organizuojamas ugdymo procesas (patalpų remonto, įrangos, apšvietimo, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos gedimų, užkrečiamų ligų išplėtimo ir pan.).
 • Vaikas turi didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių (pateikus pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar ) švietimo pagalbos skyrimo).
 • Vaikui nustatytas neįgalumo lygis (pateikus neįgaliojo pažymėjimą).
 • Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna socialinę pašalpą (Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimas).

TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) ATLYGINIMĄ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ SUMOKA IKI KITO MĖNESIO 20 D.  pervesdami įmokas į Luminor banko sąskaitą LT234010040200080122, naudodamiesi šiais mokėjimo būdais:

1. Pervesdami įmokas internetu;
2. Banko skyriuose;
3. UAB “Perlas Finance” terminaluose;
4. Pasinaudodami „Vienos sąskaitos“ elektronine sistema.
Atnaujinta 2023-01-30