Šiuo metu laisvos darbo vietos

GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ SKELBIA KONKURSĄ  DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS

Konkursą skelbia: Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“, biudžetinė įstaiga, Vingio g. 4, 96138 Gargždai, tel. (8 46) 452 674, el. pašto adresas – mdsaulute@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191789357.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Pareigybės lygis – A1. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo krūvis – 1 etatas (40 val. per savaitę).

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja pedagoginio personalo darbą, vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą, koordinuoja įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą. Planuoja ugdymo proceso veiklą, organizuoja, ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atnaujinimą. Analizuoja vaikų ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, jų atitikimą brandos rodikliams. Organizuoja specialiojo ugdymo pagalbą vaikams. Teikia metodinę pagalbą pedagogams, analizuoja ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, rengia statistinių duomenų ataskaitas ŠVIS. Inicijuoja naujų ugdymo(si) technologijų ir strategijų diegimą. Skatina pedagogus tobulinti profesinį meistriškumą, kompetenciją, dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti. Siekia kaitos, kartu su kitais bendruomenės nariais puoselėja įstaigos kultūrines tradicijas. Bendradarbiauja su pedagogais, tėvais ir kitais bendruomenės nariais, koordinuoja darbo grupių, komandų veiklą, organizuoja tėvų švietimą. Atsako už ugdytinių, pedagogų ir įstaigos veiklos duomenų banko tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Organizuoja pedagoginės veiklos tyrimus, juos apibendrina, aptaria su įstaigos bendruomene. Vertina atestuojamų pedagogų praktinę veiklą. Sudaro pedagogų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus. Vykdo kitus Lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas susijusius su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla. Vykdo direktoriaus funkcijas jo atostogų, komandiruotės ar nedarbingumo metu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagoginę kvalifikaciją.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
 3. Turėti ne mažiau kaip 5 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažą.
 4. Turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei patirtį.
 5. Išmanyti ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą. Žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus reglamentuojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą(si).
 6. Mokėti naudotis šiuolaikinių technologijų priemonėmis, dirbti kompiuterinėmis programomis, naudotis socialiniais tinklais.
 7. Mokėti ne mažiau kaip vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 8. Gebėti inicijuoti, organizuoti įvairaus lygmens (mokyklos, miesto, šalies) projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Privalumai:

 1. Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas ikimokyklinio ugdymo pedagogo išsilavinimas ir kvalifikacija.
 2. Turima darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
 3. Metodinio darbo patirtis.
 4. Gebėjimas dirbti su elektronine sistema „Mūsų darželis“.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento kvalifikacinių reikalavimų atitiktį, ir šių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie).
 6. Pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 ,,Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą.
 7. Rekomendaciją (atsiliepimai) iš ankstesnio darbdavio ( jeigu tokią turi).

Terminas dokumentų pateikimui – nuo 2020-02-28 iki 2020-03-12 (įskaitytinai). Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų (įskaitant konkurso paskelbimo dieną) nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ interneto svetainėje www.gargzdusaulute.lt.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentų pateikimo būdas: pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, prisijungę prie paslaugos „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“ (https://pm.vataras.lt).

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Džiuljeta Šepikienė, Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ sekretorė.

Kontaktinis tel. 8 46 452 622, el. paštas d.sepikiene@gargzdusaulute.lt

2020-02-28