GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ SKELBIA ATRANKĄ

 SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

 1. Darbo krūvis – 0,5 etato;
 2. Darbo sutartis – neterminuota;
 3. Darbo užmokestis nuo 820 Eur (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos)
 4. Darbo pradžia – 2024 m. sausio 2 d.
 5. Darbo pobūdis:
 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui problemas ir poreikius;
 • nuolat bendradarbiauja su mokytojais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, sprendžiant ugdytinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • konsultuoja ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), darželio bendruomenę socialinių-pedagoginių problemų sprendimo, socialinės-pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja įstaigos posėdžiuose, pasitarimuose, Vaiko gerovės komisijos veikloje, sprendžiant krizinius atvejus darželyje;
 • tvarko ir pildo darbo dokumentus.
 1. Kvalifikaciniai reikalavimai:
 • būti įgijus aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • išmanyti lopšelio-darželio veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus;
 • gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, rengti ataskaitas, projektus.
 1. Pretendentas privalo pateikti:
 • gyvenimo aprašymą.
 1. Atrankos būdas – gyvenimo aprašymo analizė ir pokalbis.
 2. Dokumentai priimami nuo 2023-12-07 iki 2023-12-15, el. paštu info@gargzdaisaulute.lt

Informacija teikiama: tel. 861634248, el. paštu info@gargzdaisaulute.lt

 1. Apie atrankos datą informuosime asmeniškai.