Vaiko pasiekimai – tai gyvenimo ir ugdymo(si) realybėje įgytos kompetencijos (vaiko vertybinės nuostatos, gebėjimai, įgūdžiai, supratimas, patirtis). Viena iš būtinų kokybiško ugdymo(si) proceso dalių yra vaikų pasiekimų vertinimas.

 

Vertinimas – nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus bei daromą pažangą kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Vertinimas padeda tėvams ir pedagogams keistis informacija apie vaiką, pasiekti darnos ir vieningumo tarp ugdymo namuose ir įstaigoje.

 

Vertinimo nuostatos. Pedagogai iš anksto numato, ką, kokiu tikslu, kada ir kaip vertins, taigi vaikų pasiekimų vertinimas planuojamas. Vertinimas nevienkartinis, siekiama, kad vertinimas būtų nenutrūkstamas, grįžtamasis. Vertinimas visuminis, kada vertinami visos ugdytinų kompetencijos, ugdymo sričių pasiekimai.

 

Vertinimo modeliai:

  • ankstyvojo amžiaus (23 m.) pasiekimai vertinami pagal tris vaiko raidos sritis : „savojo „Aš“ suvokimas“, „bendravimas su suaugusiais ir vaikais“, „judėjimas ir aplinkos tyrinėjimas“;
  • Ikimokyklinukų (35 m.) pasiekimai vertinami pagal penkias ugdytinas kompetencijas (socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę) ir jas sudarančius gebėjimus;
  • priešmokyklinio amžiaus (56 m.) vaikų pasiekimai (siekiant užtikrinti ugdymo(si) tęstinumą), taip pat kaip ir ikimokyklinukams, yra vertinami pagal penkias kompetencijas, tačiau išskiriami gebėjimai būdingi priešmokyklinio amžiaus vaikams.

 

Vertinimo sistemiškumas. Vaikų pasiekimai vertinami du, esant reikalui tris karus per mokslo metus:

  • pirmą kartą: rugsėjo–spalio mėn. Išsiaiškinami realūs vaiko gebėjimai, patirtis, kas sekasi geriau, kas sunkiau, numatomas tolesnis ugdymo tikslas ir uždaviniai;
  • antrą kartą: gegužės–birželio mėn. Nustatoma individuali kiekvieno vaiko pažanga, pasiekta per metus, apibendrinami įvykę pokyčiai, parengiamas vaiko pasiekimų aprašas;
  • tarpinis vertinimas – nebūtinas, vertinama esant reikalui.

 

Vertintojai:

  • vaikų pasiekimus vertina grupės mokytojai, logopedė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
  • vertinime dalyvauja vaikų tėvai, jie suteikia informaciją apie vaiką, dalyvauja anketinėse apklausose, reiškia savo nuomonę apie pasiektą vaiko pažangą, padeda vaikams įveikti sunkumus ten, kur prasčiausiai sekasi.
  • vaikai taip pat aktyvūs savo vertinimo dalyviai, su vaiku aptariami jo pasiekimai, būtinai pabrėžiant sėkmę, klausiama vaikų nuomonės dėl vertinimo būdų, procedūrų.

 

Vertinimo metodai ir būdai: vaiko stebėjimas, pokalbis su vaiku, pokalbis su tėvais, produktyviosios ir kūrybinės vaiko veiklos analizė.

Pasiekimų fiksavimas. Visa pasiekimų vertinimo medžiaga kaupiama „Vaiko pasiekimų aplanke“. Jame yra kaupiami: vaikų dailės darbeliai su pedagogų komentarais, vaikų kalba (samprotavimai, žodinė kūryba ir kt.), įvairios vaiko veiklos stebėjimo užrašai, anketos tėvams, pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo perspektyvą;

 

Tėvų informavimas: Vertinimo medžiaga yra konfidenciali ir aptariama individualiai su vaiko tėvais (globėjais) reikalui esant su specialistais, kurie gali suteikti vaikui pagalbą – logopedu, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu ir kt. Tėvai su grupės pasiekimais yra supažindinami grupės susirinkimų metu, o su individualiais vaiko pasiekimais supažindinami asmeniškai, individualių pokalbių metu. Mokytojai sudaro sąlygas tėvams nuolat susipažinti su vaiko pasiekimų aplanku.