Vaiko pasiekimai – tai gyvenimo ir ugdymo(si) realybėje įgytos kompetencijos (vaiko vertybinės nuostatos, gebėjimai, įgūdžiai, supratimas, patirtis). Viena iš būtinų kokybiško ugdymo(si) proceso dalių yra vaikų pasiekimų vertinimas.

Vertinimas – nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus bei daromą pažangą kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Vertinimas padeda tėvams ir pedagogams keistis informacija apie vaiką, pasiekti darnos ir vieningumo tarp ugdymo namuose ir įstaigoje.

Vertinimo nuostatos. Pedagogai iš anksto numato, ką, kokiu tikslu, kada ir kaip vertins, taigi vaikų pasiekimų vertinimas planuojamas. Vertinimas nevienkartinis, siekiama, kad vertinimas būtų nenutrūkstamas, grįžtamasis. Vertinimas visuminis, kada vertinami visos ugdytinų kompetencijos, ugdymo sričių pasiekimai.

Vertinimo modeliai:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu;
  • priešmokyklinio amžiaus (56 m.) vaikų pasiekimai yra vertinami pagal penkias kompetencijas, tačiau išskiriami gebėjimai būdingi priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Vertinimo sistemiškumas. Vaikų pasiekimai vertinami du, esant reikalui tris karus per mokslo metus:

  • pirmą kartą: rugsėjo–spalio mėn. Išsiaiškinami realūs vaiko gebėjimai, patirtis, kas sekasi geriau, kas sunkiau, numatomas tolesnis ugdymo tikslas ir uždaviniai;
  • antrą kartą: gegužės–birželio mėn. Nustatoma individuali kiekvieno vaiko pažanga, pasiekta per metus, apibendrinami įvykę pokyčiai, parengiamas vaiko pasiekimų aprašas;
  • tarpinis vertinimas – nebūtinas, vertinama esant reikalui.

Vertintojai:

  • vaikų pasiekimus vertina grupės mokytojai, logopedė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
  • vertinime dalyvauja vaikų tėvai, jie suteikia informaciją apie vaiką, dalyvauja anketinėse apklausose, reiškia savo nuomonę apie pasiektą vaiko pažangą, padeda vaikams įveikti sunkumus ten, kur prasčiausiai sekasi;
  • vaikai taip pat aktyvūs savo vertinimo dalyviai, su vaiku aptariami jo pasiekimai, būtinai pabrėžiant sėkmę, klausiama vaikų nuomonės dėl vertinimo būdų, procedūrų.

Vertinimo metodai ir būdai: vaiko stebėjimas, pokalbis su vaiku, pokalbis su tėvais, produktyviosios ir kūrybinės vaiko veiklos analizė.

Pasiekimų fiksavimas. Visa pasiekimų vertinimo medžiaga kaupiama „Vaiko pasiekimų aplanke“ ir elektroninėje sistemoje „Mūsų darželis“.

Tėvų informavimas: Vertinimo medžiaga yra konfidenciali ir aptariama individualiai su vaiko tėvais (globėjais) reikalui esant su specialistais, kurie gali suteikti vaikui pagalbą – logopedu, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu ir kt. Tėvai su grupės pasiekimais yra supažindinami grupės susirinkimų metu, o su individualiais vaiko pasiekimais supažindinami asmeniškai, individualių pokalbių metu. Mokytojai sudaro sąlygas tėvams nuolat susipažinti su vaiko pasiekimų aplanku.